Op. Dr. Hacı Koç
Op. Dr.

Hacı Koç

Göz Hastalıkları Uzmanı
Sakarya
Randevu Al

Eserleri

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Hacı Koç, İbrahim Koçak, Salih Bozkurt. Retinal detachment after vitrectomy performed for dropped nucleus following cataract surgery: a retrospective case series. International Journal of Clinical and Experimental Medicine 8(4);2015

A2. Haci Koc . Faruk Kaya. Relationship between homocysteine levels, anterior chamber depth, and pseudoexfoliation glaucoma in patients with pseudoexfoliation. Int Ophthalmol https://doi.org/10.1007/s10792-020-01341-4

A3. Koçak İbrahim, Aydın Ali, Koç Hacı.  Journal Français D'OphtalmologieVotre article No. JFO-D-13-00193R1 est accepte pour publication. Comparison of transepithelial corneal collagen crosslinking with epithelium-off crosslinking in progressive keratoconus (Comparaison entre le cross-linking du collagène cornéen transépithélial et le cross-linking conventionnel dans le kératocône évolutif).

A4. Kaya Faruk, Koçak İbrahim, Aydın Ali, Baybora Hakan, Koç Hacı, Karabela Yunus. Effect of aflibercept on persistent macular edema secondary to central retinal vein occlusion. J Fr Ophtalmol (2018), https://doi.org/10.1016/j.jfo.2018.01.024.

A5. Hacı Koç,  İbrahim Koçak,  Faruk Kaya,  Hakan Baybora. Effect on phaco time on retinal thickness. AASCIT Journal of Medicine 2016; 2(2): 23-27. 

A6. Ibrahim Kocak,  Haci Koc,  Hakan Baybora,  Faruk Kaya,  Ali Aydin. Ganglion Cell-Inner Plexiform Layer Thickness Chaneges After Internal Limiting Membran Peeling for Macular Hole Treatment. International Journal of Clinical Medicine Research 2016; 3(6): 89-94.

A7. Ibrahim Kocak,  Haci Koc,  Hakan Baybora,  Faruk Kaya. Postnatal Maternal Transient Visual Impairment with Cataract Formation. American Journal of Ophthalmology & Visual Science. 2016; 1(3): 31-34.

A8. Ibrahim Kocak, Faruk Kaya, Hakan Baybora, Haci Koc. Isolated Macular Cherry-Red Spot Without Systemic Disease. IJMSCI Volume 3 Issue 5 (May 2016).

A9.  Faruk Kaya, Ibrahim Kocak, Ali Aydın, Hakan Baybora, Hacı Koc, Mustafa Eliacık. The Effect Of Pupil Dilation On Biometric Parameters Of The Aladdin Optical Biometry. IJMSCI Volume 3 Issue 5 (May 2016).

A10. Ibrahim Kocak,  Haci Koc,  Hakan Baybora,  Faruk Kaya. Rapid Response Of Treatment Resistant  Polypoidal Choroidal Vasculopathy  To Aflibercept Treatment. IJMSCI Volume 3 Issue 5 (May 2016).

A11. Ibrahim Kocak,  Haci Koc,  Hakan Baybora,  Faruk Kaya. Familial Muller cell sheen dystrophy associated with congenital color vision deficiency. New Frontiers in Opthalmology. 2016; Volume 2(5): 174-176.

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Hacı Koc, Ibrahim Kocak, Faruk Kaya, Hakan Baybora. The comparison of conjunctival autograft method with fibrin glue and sutured conjunctival autograft method in terms of vision, refraction and corneal topography. 8th Global Ophthalmology Meeting. July 18-19, 2016 Chicago, USA.

B2. Hacı Koc, Ibrahim Kocak, Faruk Kaya, Hakan Baybora. Which is preferable? Two methods for pterygium surgery. 8th Global Ophthalmology Meeting. July 18-19, 2016 Chicago, USA.

B3. Hacı Koc. Retinal detachment after vitrectomy performed for dropped nucleus following cataract surgery: A retrospective case series. 8th Global Ophthalmology Meeting. July 18-19, 2016 Chicago, USA.

B4. Ibrahim Kocak, Faruk Kaya, Hakan Baybora, Haci Koc. Isolated macular cherry-red spot without systemic disease. 8th Global Ophthalmology Meeting. July 18-19, 2016 Chicago, USA.

B5. Ibrahim Kocak, Haci Koc, Hakan Baybora, Faruk Kaya. Rapid response of treatment resistant polypoidal choroidal vasculopathy to Aflibercept treatment. 8th Global Ophthalmology Meeting. July 18-19, 2016 Chicago, USA.

B6. Haci Koc. A useful way surgical ease and patient comfort in pterygium surgery: Fibrin glue. 7th European Ophthalmology Congress. December 05-06, 2016 Madrid, Spain.

B7. Koç H, Eltutar K, Bilgin B, Leylek Ş. Phacoemulsification using pupil dilator in complicated cataracts with seclusio pupilllae.XIII. Congress European Society of Ophthalmology.İstanbul 2001,s:229.

B8. Koç H, Uyar M, Bilgin B, Eltutar K. Comparison of the effectiveness of modified grid laser photocoagulation applied prior and following to panretinal laser photocoagulation in  patients with diabetic macular edema. XIII.Congress European Society of Ophthalmology.İstanbul 2001,s:385.

  1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. İbrahim Kocak,  Ali Aydın, Haci Koc, Faruk Kaya. Tedaviye Dirençli Traksiyonel Olmayan Diabetik Maküla Ödemi Olgularında Pars Plana Vitrektomi. Ret-Vit 2014;22:289-292.

D2. İbrahim Kocak, Haci Koc, Ali Aydın, Hakan Baybora, Faruk Kaya. Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde  İntravitreal Bevacizumab. Ret-Vit 2015;23:120-123.

D3. Hacı Koç, İbrahim Koçak, Faruk Kaya, Hakan Baybora. Psödoeksfolyasyonlu katarakt olgularında ön segment biometrik değerlendirmesi. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2017; 19(1): 5-7.

D4. Faruk Kaya, İbrahim Koçak, Ali Aydın, Hakan Baybora, Hacı Koç, Yunus Karabela. Comparison of Intravitreal Aflibercept and Ranibizumab for Macular Edema Secondary to Branch Retinal Vein Occlusion. Ret-Vit 2018; 27: 323-327.

D5.  Faruk Kaya, İbrahim Koçak, Ali Aydın,  Hakan Baybora, Hacı Koç, Salih Bozkurt. Evaluation of The Plusoptix S08 in Dedection of Refractive Amblyogenic Risk Factors. Refraktif Ambliyopinin Risk Faktörlerinin Tespitinde Plusoptıx S08’in Değerlendirilmesi. J hum rhythm - June 2016;2(2):94-98.

D6. Hakan Baybora, İbrahim Koçer, Faruk Kaya,  İbrahim Koçak, Hacı Koç. Comparison of Visual Fields of Medically and Surgically Regulated Open-Angle Glaucoma Patients. J hum rhythm - June 2016;2(3):117-121.

D7. Faruk Kaya, İbrahim Koçak, Ali Aydın,  Hakan Baybora, Hacı Koç, Salih Bozkurt. İdiyopatik Maküla Deliğinin Cerrahi Tedavisinde Tamponad Olarak Kullanılan C3f8 ve Silikon Yağının Karşılaştırılması. J hum rhythm - June 2016;2(2):81-86.

D8. Koçak İ, Kapran Z, Koç H, Eltutar K. Tedaviye dirençli glokom olgularında diod laser ile transskleral siklofotokoagülasyon. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2000; 30(4): 493-499.

D9. Cilsim S, Kapran Z, Koç H, Eltutar K. Postoperatif enflamasyonda flurbiprofen ile deksametazon fosfatın etkilerinin karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Dergisi.2001; 4(1): 499-504.

D10. Kalender ŞH, Koç H, Özgün ME, Kapran Z, Eltutar K. Skleral  otogreft tekniği ile evisserasyon. Türk Oftalmoloji Dergisi 2002; 32(2): 201-5.

D11. Eltutar K, Dinçer N, Koç H, Erenus G,Kapran Y,Kapsül Kontraksiyon Sendromu. Türk Oftalmoloji Dergisi 2002; 32(4): 489-93.

D12. Kapran Z, Koç H, Leylek Ş, Bilgin B, Eltutar  K. Yüksek miyopik  olgulara uygulanan LASIK sonrası ortaya  çıkan retina dekolmanları. Türk Oftalmoloji Dergisi 2002; 32(3). 365-68.

D13. Bilgin B, Eltutar K, Koç H, Fakoemülsifikasyon Yöntemi ile İmplante Edilen Silikon Multifokal ile Akrilik Monofokal İntraoküler Lenslerin Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Dergisi 2002; 32(3/1: 426-30.

D14. Leylek Ş, Koç  H, Bilgin B, Umurhan J, Eltutar K, Kliniğimizde ilk 1000 olguya uygulanan Fakoemülsifikasyon sonuçlarımız. İstanbul Tıp Dergisi 2004; 4:1-6. 

D15.  Türkmen Dilek, Koç Hacı, Eltutar Kadir. Yüksek miyoplarda göz içi basıncı değerlendirilmesinde iki değişik yöntemin tanısal güvenilirliği. Istanbul Tıp Dergısi 2001; 4(2):40-43.

D16. Fındık Hüseyin, Gümüş Aziz, Okutucu Murat, Aslan Mehmet Gökhan, Koç Hacı, Uzun Feyzahan. The effects of pyridoxine on retinal nerve fiber layer in tuberculous treatment. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2019;21(2):84-89. doi: 10.18678/dtfd.515313.

D17.  Fındık Hüseyin, Beyazal Münevver Serdaroğlu, Okutucu Murat, Aslan Mehmet Gökhan, Koç Hacı, Uzun Feyzahan. Tear ozmolarity in the evaluation of ankylosing spondylitis disease activity. F.Ü. Med.J.Health.Sci. 2020; 34 (1): 49 – 54.

D18. Koç Hacı. Pars plana vitrectomy results in proliferative vitreoretinopathies. Konuralp Tıp Dergisi 2020;12(2): 270-275. DOI: 10.18521/ktd.628561.

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Leylek Ş, Akçetin T, Türkmen D, Koç H, Eltutar K. Behçet hastalarındaki HLA-B51 doku antijeni dağılımı sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 32.Ulusal Oftalmoloji Kongresi.Bursa 1998.

E2. Kapran Z, Koç H, Uyar M, Koçak İ, Eltutar K. Silikon yağı kullanılan proliferatif diabetik retinopatili olgulardaki sonuçlarımız ve başarıya etki eden faktörler. Türk Oftalmoloji Derneği 33.Ulusal  Oftalmoloji Kongresi.İzmir 1999, s:111.

E3. Eltutar K, Kapran Z, Koç H, Leylek Ş. Pupilla seklüzyonlu komplike kataraktlarda pupilla dilatatörü kullanılarak yapılan fakoemülsifikasyon uygulamalarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 34.Ulusal Oftalmoloji Kongresi.Antalya 2000, s:120.

E4. Türkmen D, Koç H, Eltutar K. Yüksek miyoplarda göz içi basıncı değerlendirilmesinde iki değişik yöntemin tanısal güvenirliği. Türk Oftalmoloji Derneği 34.Ulusal Oftalmoloji Kongresi.Antalya 2000, s:157.

E5. Koç H, Leylek Ş, Akçetin T, Kapran Z, Eltutar K. Diabetes mellitusun üveit etiyolojisindeki yeri. Türk Oftalmoloji Derneği 34.Ulusal Oftalmoloji Kongresi.Antalya 2000, s:197.

E6. Leylek Ş, Eltutar K, Kapran Z, Koç H, Bilgin B. İlk 1000 fakoemülsifikasyon olgumuzun değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 34.Ulusal Oftalmoloji Kongresi.Antalya 2000, s:84.

E7. Özgün ME, Elltutar K, Koç H, Kalender ŞH, Kapran Z. Skleral otogreft tekniği ile evisserasyon. Türk Oftalmoloji Derneği 34.Ulusal Oftalmoloji Kongresi.Antalya 2000, s:167.

E8. Kapran Z, Koç H, Eltutar K. Fotorefraktif cerrahilerden sonra ortaya çıkan retina dekolmanları. Türk Oftalmoloji Derneği 34.Ulusal Oftalmoloji Kongresi.Antalya 2000,s:64.     

E9. Koç H, Eltutar K, Ergün Z, Kapran Z. Sekonder intraoküler lens implantasyonu sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Derneği 34.Ulusal Oftalmoloji Kongresi.Antalya 2000,s:75.

E10. Koç H,Eltutar K, Kapran Z. Fakoemülsifikasyon sonrasında korneal hidrasyon ve ender bir komplikasyon. Türk Oftalmoloji Derneği 22.Kış Sempozyumu.Bursa 2001,s:11.

E11. Bilgin B, Eltutar K, Koç H. Fakoemülsifikasyon yöntemi ile implante edilen silikon multifokal ile akrilik monofokal intraoküler lenslerin klinik sonuçlarının karşılaştırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 35.Ulusal Oftalmoloji Kongresi.İzmir 2001,s:61.

E12. Koç H, Kapran Z, Eltutar K. Diabetik retinopati komplikasyonlarında pars plana vitrektomi. Türk Oftalmoloji Derneği 35.Ulusal Oftalmoloji Kongresi.İzmir 2001,s:161.

E13. Türkmen D, Koç H, Eltutar K. Beta blokerlerle kontrol edilemeyen göz içi basıncı yüksekliklerinde latanoprostun etkinliği. Türk Oftalmoloji Derneği 35.Ulusal Oftalmoloji Kongresi.İzmir 2001,s:101.

E14. Eltutar K, Dinçer N, Koç H, Erenus GÇ,Kapran Y.Kapsül kontraksiyon sendromu. Türk Oftalmoloji Derneği 35.Ulusal Oftalmoloji Kongresi.İzmir 2001,s:106.

E15. Kapran Z, Koç H, Eltutar K, Yılmaz ÖF, Güngel H. Rekürran retina dekolmanlarının geçici balon çökertme ile tedavisi. Türk Oftalmoloji Derneği 35.Ulusal Oftalmoloji Kongresi.İzmir 2001,s:160.

 

  1. Sanat ve tasarım etkinlikleri:
  2. Diğer yayınlar:
 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. www.dunyagoz.com'a giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi Al